Disclaimer & algemene voorwaarden

Disclaimer en Algemene voorwaarden van Cura Athletica

 

Laatste update: [10/07/2024]

 

Welkom bij Cura Athletica. Deze disclaimer en Algemene voorwaarden hebben tot doel u volledig te informeren over uw gebruik van onze faciliteiten en onze website. Wij vragen u vriendelijk om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen, omdat ze van invloed zijn op uw rechten en verantwoordelijkheden. Door gebruik te maken van onze faciliteiten en deze website, aanvaardt u automatisch deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u om geen gebruik te maken van onze faciliteiten of deze website.

 

1. Gebruik van Faciliteiten van Cura Athletica

 

U heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van de faciliteiten van Cura Athletica vóór of na uw geplande sessie met uw therapeut. Het is belangrijk op te merken dat dit gebruik niet onder toezicht van uw therapeut valt, omdat onze therapeuten zich concentreren op één-op-één sessies en zich voorbereiden op de volgende cliënt.

 

Cura Athletica, haar medewerkers, functionarissen, vertegenwoordigers, en dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, verwonding, verlies, of letsel, ongeacht de aard of oorzaak, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze faciliteiten vóór of na uw geplande sessie met uw therapeut. Door gebruik te maken van onze faciliteiten, erkent en aanvaardt u deze disclaimer en vrijwaart u Cura Athletica, haar medewerkers, functionarissen, vertegenwoordigers, en dochterondernemingen van alle aansprakelijkheid voor schade of letsel die u mogelijk oploopt tijdens het gebruik van onze faciliteiten, met uitzondering van schade veroorzaakt door een defect in het materiaal of gebouw, zoals gedefinieerd in artikel 1384 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Medisch Advies en Begeleiding

 

De informatie op deze website biedt algemene adviezen en begeleiding op afstand en is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het gebruik van deze website en de informatie die hierin wordt verstrekt, is volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid.

 

Hoewel we ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat, actueel en nuttig is, kunnen we niet garanderen dat alle informatie volledig en correct is. We aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op deze website.

 

3. Externe Links

 

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle vallen. We benadrukken dat we geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud, nauwkeurigheid, veiligheid of praktijken van deze externe websites. Het bezoeken van deze websites via de links op onze site is uw eigen verantwoordelijkheid.

 

4. Geen Behandelrelatie

 

Het gebruik van deze website en onze faciliteiten creëert op geen enkele wijze een behandelrelatie tussen u en onze praktijk, noch met onze medewerkers. Indien u behoefte heeft aan medisch advies, diagnose of behandeling, raden wij u ten zeerste aan om een persoonlijke afspraak te maken met een van onze gekwalificeerde medewerkers.

 

We zetten ons in voor het bieden van hoogwaardige zorg en informatie, maar we willen benadrukken dat uw gezondheid en welzijn uw eigen verantwoordelijkheid zijn. Bij vragen over uw gezondheid, medische aandoeningen of behandelingen, raden we u aan om altijd professioneel medisch advies in te winnen bij een gekwalificeerde zorgverlener.

 

Algemene Voorwaarden van KINE CC BV

 

Laatst bijgewerkt: [10/07/2024]

 

1. Toepasselijkheid en Acceptatie van Voorwaarden

   1. Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door KINE CC BV, gevestigd te Kempische Steenweg 293 bus 803 3500 Hasselt, België, met BTW-nummer BE 0780.923.046, ("wij", "ons" of "onze") aan patiënten en cliënten ("patiënt" of "u").

   2. Door gebruik te maken van onze diensten, het plannen van een afspraak, of het betreden van onze praktijk, verklaart u deze Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

 

2. Afspraken en Annuleringen

   1. Afspraken moeten vooraf worden gemaakt via ons online boekingssysteem of telefonisch.

   2. Wijzigingen aan afspraken dienen minstens 24 uur van tevoren te worden gemeld. Niet-naleving kan leiden tot een annuleringsvergoeding.

   3. Laattijdige aankomst kan de duur van de behandeling beïnvloeden, maar zal niet leiden tot een tariefwijziging.

 

3. Tarieven en Betaling

   1. Tarieven voor onze diensten worden vastgesteld en meegedeeld aan de patiënt voorafgaand aan de behandeling.

   2. Betaling dient te geschieden op het moment van de behandeling, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

   3. Wij behouden ons het recht voor om tarieven aan te passen met ten minste 30 dagen van tevoren aangekondigde wijzigingen.

 

4. Vertrouwelijkheid en Privacy

   1. Wij verbinden ons ertoe om alle persoonlijke en medische gegevens van de patiënt strikt vertrouwelijk te behandelen en te voldoen aan de geldende privacywetgeving.

   2. Ons Privacybeleid geeft gedetailleerde informatie over hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

 

5. Behandeling en Advies

   1. Onze praktijk zal behandeling en zorg leveren die wij als professioneel noodzakelijk achten en in overeenstemming met aanvaarde klinische normen en beste praktijken.

   2. Wij kunnen advies en aanbevelingen geven, maar het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om deze op te volgen en eventuele beperkingen en contra-indicaties te melden.

 

6. Aansprakelijkheid

   1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, verwondingen, of bijwerkingen die voortvloeien uit de behandeling, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet.

   2. Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

 

7. Patiëntengegevens

   1. Wij zullen patiëntengegevens bijhouden in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en ons Privacybeleid.

   2. De patiënt heeft recht op toegang tot hun eigen patiëntendossier, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

 

8. Klachten

   1. Eventuele klachten of bezwaren met betrekking tot onze diensten moeten schriftelijk worden ingediend bij onze praktijk. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op alle klachten en streven naar een bevredigende oplossing.

 

9. Wijzigingen in Voorwaarden

   1. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen en zullen patiënten hiervan op de hoogte stellen via onze website, per e-mail of andere geschikte communicatiemiddelen.

 

10. Toepasselijk Recht en Geschillen

    1. Deze Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

    2. In geval van geschillen zullen beide partijen proberen deze in der minne te regelen. Als dit niet slaagt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in België.

 

11. Overige Bepalingen

    1. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de patiënt en onze praktijk en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten.

 

Vrij trainen – fitness

Bij inschrijving/inboeking/aankoop van een individuele sessie/10-beurtenkaart/abonnement verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en huisregels van Cura Athletica, en u verbindt u ertoe hiernaar te handelen. Deze voorwaarden en regels zijn te raadplegen op https://www.cura-athletica.be/. Ze zijn van kracht vanaf 5 februari 2024 en gelden voor elke individuele sessies, nieuw abonnement en elke 10-beurtenkaart die vanaf die datum wordt afgesloten.

1. Doel

Cura Athletica verleent hierbij aan de Klant het recht om gebruik te maken van de faciliteiten en diensten die worden aangeboden door Cura Athletica, onder de voorwaarden zoals uiteengezet in dit contract.

2. Beschrijving van lidmaatschapsvormen

Cura Athletica biedt diverse lidmaatschapsvormen aan, waarvan alle details te vinden zijn op de website (https://www.cura-athletica.be/). Elk lidmaatschap verschaft toegang gedurende de openingstijden voor een periode van 45 minuten, zoals gekozen door de Klant. De verschillende lidmaatschapsvormen worden als volgt beschreven:

 1. Individuele Sessie: Deze sessie kan worden ingeboekt in het online agendasysteem zonder voorafgaand contact. Het verschaft het recht om éénmaal op het gekozen moment te trainen gedurende 45 minuten.
 2. 10-beurtenkaart: Deze kaart verschaft het recht op 10 sessies, die kunnen worden ingeboekt op elk gewenst moment via het online agendasysteem. Voorafgaand contact is vereist om de registratie te voltooien. Het verschaft het recht om tienmaal op het gekozen moment te trainen gedurende 45 minuten. De kaart heeft een vervaldatum van één jaar na betaling.
 3. Abonnement: Dit abonnement verschaft het recht op twee sessies per week van 45 minuten. Sessies kunnen niet cumulatief worden overgedragen van de ene week naar de andere. Voorafgaand contact is vereist om de registratie te voltooien. Het abonnement kan maandelijks worden opgezegd, met een opzegtermijn van minstens twee weken voor de vervaldatum.

Alle boekingen dienen te geschieden via de website en geregistreerd te zijn voordat de sessie aanvangt. Indien de Klant dit namens een bedrijf doet, zal dit plaatsvinden met een bedrijfslogin. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het monitoren van het aantal sessies per week indien het abonnement via de bedrijfslogin door meerdere personen tegelijk wordt gebruikt. Indien er meer sessies worden ingeboekt dan toegestaan, zullen deze worden aangerekend tegen het tarief van individuele sessies. Trainen zonder boeking in het online agendasysteem is niet toegestaan.

3. Betaling

De Klant stemt ermee in om het overeengekomen bedrag te betalen volgens de volgende voorwaarden:

 1. Voor Individuele Sessies: Betaling dient uiterlijk één maand na de datum van de sessie te geschieden.
 2. Voor de 10-beurtenkaart: Betaling dient voor aanvang van de eerste sessie te worden voldaan.
 3. Voor het Abonnement: Betaling dient uiterlijk voor de vervaldatum van elke nieuwe maand te geschieden.

Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen tarieven en voorwaarden, die beschikbaar zijn op de website. Cura Athletica behoudt zich het recht voor om tarieven aan te passen, waarbij de Klant minimaal twee weken voor de vervaldatum van elke nieuwe maand hiervan op de hoogte zal worden gesteld.

De vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW. Individuele sessies, 10-beurtenkaarten en abonnementen zijn niet overdraagbaar en worden beschouwd als persoonlijke of bedrijfsgebonden lidmaatschappen.

Facturen zullen maandelijks worden verstrekt en betalingen dienen te geschieden volgens de overeengekomen wijze met Cura Athletica. Betalingen zullen altijd worden uitgevoerd op het rekeningnummer: BE52 7340 7498 1009, waarbij de naam van de Klant/bedrijf als referentie moet worden vermeld.

Sessies die minder dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd, zullen in rekening worden gebracht.

4. Gebruiksvoorwaarden

De Klant is enkel gerechtigd tot het gebruik van de faciliteiten en diensten van Cura Athletica binnen de vastgestelde uren en in overeenstemming met de huisregels van Cura Athletica. De Klant verbindt zich ertoe om alle instructies en veiligheidsrichtlijnen op te volgen die door het personeel van Cura Athletica worden verstrekt. Cura Athletica behoudt zich het recht voor om de toegang tot de faciliteiten te weigeren of op te schorten indien er sprake is van wangedrag of schending van de huisregels door de Klant.

5. Wijzigingen en Beëindiging

Cura Athletica behoudt het recht om de openingstijden, faciliteiten of andere aspecten van het abonnement te wijzigen, op voorwaarde dat de Klant hierover tijdig wordt geïnformeerd, wat ten minste twee weken voor de vervaldatum van een nieuwe maand voor een abonnement zal geschieden.

Een abonnement kan door de Klant op ieder moment worden beëindigd, met een opzegtermijn van minstens twee weken voor de vervaldatum voor de automatische hernieuwing van het abonnement. Deze opzegging dient ten allen tijde per e-mail te geschieden.

In geval van wijziging van het lidmaatschap, zal de ingangsdatum van het contract de datum van inschrijving van het nieuwe lidmaatschap zijn.

6. Risico en aansprakelijkheid

Het uitoefenen van sportactiviteiten brengt inherent risico's met zich mee. Indien de Klant gebruik maakt van de faciliteiten van Cura Athletica, dient hij of zij zelf de eigen capaciteiten te beoordelen. Tenzij anders overeengekomen, wordt er geen actieve begeleiding geboden. De Klant blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij of zij sport en de daarbij gemaakte keuzes. Het gebruik van de faciliteiten geschiedt op eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, wordt de Klant geadviseerd om deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om vast te stellen wat voor hem of haar de juiste en haalbare manier van bewegen is. Indien gewenst, kan Cura Athletica op verzoek advies en begeleiding verstrekken.

Cura Athletica en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat de Klant oploopt bij het gebruik van de apparatuur, met uitzondering van letselschade veroorzaakt door handelen of nalaten van Cura Athletica.

7. Huisreglement

 • De Klant wordt verzocht om respectvol om te gaan met het materiaal en dit materiaal na gebruik altijd terug te plaatsen en te reinigen.
 • De Klant dient zijn of haar eigen handdoek mee te nemen en te gebruiken tijdens de sessie.
 • De Klant kan gebruik maken van de kleedkamers boven. Er dient geen kleding achtergelaten te worden in deze ruimte. De Klant kan deze te allen tijde opbergen in de daarvoor bestemde kastjes.
 • Indien de Klant werkzaam is op de Corda Campus, mag hij of zij gebruik maken van de douches op de campus zelf.
 • Het is niet toegestaan om andere personen of persoonlijke coaches onder welke vorm dan ook mee te brengen, in de ruimste zin van het woord. Indien de Klant hier behoefte aan heeft, kan Cura Athletica hierin begeleiding bieden. Dit dient voorafgaand te worden aangegeven, zodat gezamenlijk kan worden bekeken hoe hier invulling aan kan worden gegeven.

[Addendum stagiairs]

 1. Aanwezigheid van een stagiair

Beste patiënt, bij Cura Athletica worden wij regelmatig ondersteund door een stagiair kinesitherapie. Deze stage kadert in de opleiding kinesitherapie. De stagiair is hier dus aanwezig om praktijkervaring op te doen en zijn of haar kennis te vergroten.

De stagiair neemt deel aan gesprekken met patiënten, maakt observaties van behandelingen, en voert mogelijks enkele eenvoudige taken uit die aansluiten bij zijn of haar opleidingsniveau. Dit gebeurt steeds onder de nauwgezette supervisie van één van onze gediplomeerde kinesitherapeuten.

De aanwezigheid van stagiairs helpt ons om bij te dragen aan de opleiding van toekomstige kinesitherapeuten en zorgt voor een frisse kijk en actuele kennis binnen onze praktijk.

 1. Supervisie door een afgestudeerd kinesitherapeut

De stagiair zal nooit zonder directe supervisie van een gediplomeerd kinesitherapeut van Cura Athletica behandelingen uitvoeren of u begeleiden bij het uitvoeren van uw oefeningen.

Dit betekent dat de stagiair alleen onder begeleiding van een gediplomeerd kinesitherapeut van Cura Athletica betrokken zal zijn bij de behandeling van patiënten. De gediplomeerde kinesitherapeut is altijd fysiek aanwezig in dezelfde ruimte als de stagiair tijdens behandelingen, of in een naburige ruimte waar directe supervisie en interventie mogelijk is.

De stagiair voert enkel taken uit die door de superviserende kinesitherapeut zijn goedgekeurd en aansluiten bij het opleidingsniveau de stagiair. Dit kunnen onder andere zijn, oefeningen begeleiden die voorheen door de begeleidend kinesitherapeut zijn meegeven. Onder geen enkel beding zal de stagiair zelf het behandeltraject of oefeningen aanpassen zonder de supervisie en goedkeuring van de begeleidend kinesitherapeut van Cura Athletica.

De superviserende kinesitherapeut is verantwoordelijk voor de uiteindelijke kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënt. De therapeut zal indien nodig ingrijpen om te corrigeren of over te nemen van de stagiair.

 1. Recht op weigering van begeleiding door een stagiair

Patiënten hebben te allen tijde het recht om te weigeren dat een stagiair de behandeling bijwoont of assisteert. Indien u als patiënt bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van de stagiair, dient u dit kenbaar te maken aan uw behandelende kinesitherapeut aan het begin van uw behandelingssessie. Wij zullen er vanaf dan voor zorgen dat de stagiair niet betrokken is bij uw behandeling.

Deze Disclaimer en Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op [10/07/2024].

KINE CC BV

Kempische Steenweg 293 bus 803

3500 Hasselt

BE 0780.923.046

© 2024 Cura Athletica
 |
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.
made webtastic by